Свободные виды деятельности (лицензии) компаний в Чехии 2022

+420 773 647 696
info@rusczech.ru

Ниже предоставляем Вам список свободных видов деятельности компаний (лицензий) в Чехии. Это так называемые 82 свободные лицензий, которые не требуют подтверждений дополнительной квалификации. Этими видами деятельности может заниматься любая компания в Чехии или индивидуальный предприниматель.

Список предоставлен по состояню законодательства 2022 года.

При регистрации юридических лиц в Чехии или лицензий ИП любой из этих видов деятельности может быть получен в процессе регистрации. Так же, любой из этих видов деятельности можно дополнить потом. Это делается чешскими государственными органами в течении 15 минут и бесплатно.

Список свободных лицензий

1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
1. Оказание услуг для земледелия, огородничества, рыбного хозяйства, лесоводства и охотничьего промысла.

2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
2. Деятельность профессионального управляющего лесным хозяйством и изготовление лесных хозяйственных планов и основ.

3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
3. Диагностическая, испытательная и консультационная деятельность в области охраны растений и уходом за растениями, растительными продуктами, объектами и почвой, против вредоносных организмов, средств на охрану растений или биоцидных веществ.

4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
4. Манипуляции с репродукционным материалом деревьев лесных видов.

5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
5. Разведение животных и их дрессура (за исключением животноводства).

6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
6. Обработка ископаемых, добыча торфа и шлама.

7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
7. Производство пищевых изделий и изделий на базе крахмала.

8. Pěstitelské pálení
8. Винокурение из собственных продуктов садоводства.

9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
9. Производство кормов, кормовых смесей, дополнительных веществ и премиксов.

10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
10. Производство текстиля, текстильных изделий, одежды и атрибутов к одежде.

11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
11. Производство и ремонт обуви, кожевенных и шорных изделий.

12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
12. Обработка дерева, производство деревянных, пробковых, плетеных и соломенных изделий.

13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
13. Производство клетчатки, бумаги, картона и изделий из этих материалов.

14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
14. Издательская деятельность, полиграфическое производство, деятельность по переплетам и копированию.

15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
15. Производство, размножение, дистрибуция, продажа, прокат звуковых и звуко- образных носителей и
производство чистых (без записи) носителей информации.

16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
16. Производство кокса, сырьевого дегтя и других твердых топлив.

17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
17. Производство химических веществ и химических смесей или предметов и косметических средств.

18. Výroba hnojiv
18. Производство удобрений.

19. Výroba plastových a pryžových výrobků
19. Производство изделий из пластика и пряжи.

20. Výroba a zpracování skla
20. Производство и обработка стекла.

21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
21. Производство строительных материалов, изделий из фарфора, керамики и гипса.

22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
22. Производство шлифовальных (абразивных) материалов и остальных неметаллических изделий.

23. Broušení technického a šperkového kamene
23. Шлифование технического и ювелирного камня.

24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
24. Производство и металлургическая переработка железа, драгоценных и не железных металлов и их сплавов.

25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
25. Производство металлических конструкций и изделий из металла.

26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
26. Художественно- ремесленная обработка металлов.

27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
27. Поверхностная обработка и сварка металлов и других материалов.

28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
28. Производство измерительных, испытательных, навигационных, оптических и фотографических приборов и оборудования.

29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
29. Производство электронных составляющих, электрического оборудования и производство и ремонт электрических устройств, приборов и электрического оборудования, работающего на малом напряжении.

30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
30. Производство неэлектрического оборудования для домашнего использования

31. Výroba strojů a zařízení
31. Производство машин и оборудования.

32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
32. Производство моторных и прицепных машин и шасси.

33. Stavba a výroba plavidel
33. Постройка и производство плавающих средств.

34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
34. Производство, разработка, проектирование, испытание, инсталляция, содержание, ремонт, модификация и конструктивные изменения летательных аппаратов, моторов летательных аппаратов, пропеллеров, летательных частей и оборудования и летательного наземного оборудования.

35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
35. Производство рельсовых приводных транспортных средств и транспортных средств на трамвайных, троллейбусных, подвесных направляющих и железнодорожного парка.

36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
36. Производство велосипедов, колясок для инвалидов и других не моторных транспортных средств.

37. Výroba a opravy čalounických výrobků
37. Производство и ремонт драпированных изделий.

38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
38. Производство, ремонт и содержание спортивных изделий, игр, игрушек и детских колясок.

39. Výroba zdravotnických prostředků
39. Производство изделий для медицины.

40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
40. Производство и ремонт источников ионизирующего излучения.

41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
41. Производство школьных и канцелярских изделий, кроме изделий из бумаги, производство бижутерии, щеточных и потребительских товаров, зонтиков, памятных предметов.

42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
42. Производство прочих изделий перерабатывающей промышленности.

43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
43. Эксплуатация водопроводов и канализаций, водоподготовка и водоснабжение.

44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
44. Манипуляции с отходами (исключая опасные отходы).

45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
45. Подготовительные и финальные строительные работы, специализированная строительная деятельность.

46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
46. Остекление, заделка в рамки и паспарту.

47. Zprostředkování obchodu a služeb
47. Посредничество в торговле и услугах.

48. Velkoobchod a maloobchod
48. Оптовая и розничная торговля.

49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
49. Деятельность ломбарда и розничная торговля бывшими в употреблении товарами.

50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
50. Обслуживание моторных транспортных средств и запчастей и аксессуаров к ним.

51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
51. Трубный и наземный транспорт (исключая железнодорожный и дорожный моторный транспорт).

52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
52. Складирование, упаковка товаров, манипуляция с грузами и техническая деятельность в транспорте.

53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
53. Экспедирование и представление интересов в таможне.

54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb (ОТМЕНЕНА)
54. Оказание почтовых и заграничных почтовых услуг (ОТМЕНЕНА).

55. Ubytovací služby
55. Услуги размещения.

56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
56. Предоставление программного обеспечения, консультации в области информационных технологий, обработка данных, хостинг и сопутствующие услуги и web-порталы.

57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
57. Деятельность информационных и новостных агентств.

58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
58. Покупка, продажа, управление и содержание невижимости.

59. Pronájem a půjčování věcí movitých
59. Аренда и прокат движимого имущества.

60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
60. Консультационная деятельность, обработка результатов исследований и оценок.

61. Projektování pozemkových úprav
61. Проектирование изменений земельных участков.

62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
62. Подготовка и разработка технических проектов, графические и чертежные работы.

63. Projektování elektrických zařízení
63. Проектирование электрического оборудования.

64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
64. Исследование и проектирование в области естественных, технических или социальных наук.

65. Testování, měření, analýzy a kontroly
65. Тестирование, измерение, анализы и контроль.

66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
66. Рекламная деятельность и маркетинг, представление интересов в сфере средств массовой информации.

67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
67. Модельная, дизайнерская, аранжировочная деятельность и моделинг.

68. Fotografické služby
68. Фотографические услуги.

69. Překladatelská a tlumočnická činnost
69. Письменные и устные переводы.

70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
70. Услуги в области административных служб и услуги организационно- хозяйственного характера.

71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
71. Деятельность туристического агентства и экскурсионная деятельность в области туризма.

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
72. Внешкольное воспитание и образование, организация курсов, обучения, включая лекторскую деятельность.

73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
73. Эксплуатация культурного, культурно-образовательного и развлекательного оборудования, организация культурных мероприятий, развлечений, выставок, ярмарок, просмотров, мероприятий по продаже и тому подобных мероприятий.

74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
74. Эксплуатация физкультурного и спортивного оборудования и организация спортивной деятельности.

75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
75. Стирка для домашнего хозяйства, глажка, ремонт и содержание одежды, бытового текстиля и товаров личного потребления.

76. Poskytování technických služeb
76. Оказание технических услуг.

77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
77. Ремонт и содержание изделий для домашнего хозяйства, культурных предметов, изделий тонкой механики, оптических и измерительных приборов.

78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
78. Оказание услуг личного характера и для личной гигиены.

79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
79. Оказание услуг для семьи и домашнего хозяйства.

80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy
80. Предоставление услуг для юридических лиц и доверительных фондов.

81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
81. Предоставление услуг связанных с виртуальной собственностью.

82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
82. Прочие производство, торговля и услуги.